Privacy Policy

Privacybeleid

Laatste update op 28.09.2018

Algemeen

Auvendor verwerkt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de bepalingen van dit Privacybeleid en stemt u ermee in dat Auvendor uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming daarmee. 

De verantwoordelijke voor de verwerking

Censor BVBA met zetel te 8750 Wingene, Lijsterlaan 31 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.252.782, optredend onder de handelsnaam “Auvendor”, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt, zoals uw naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, uw woonplaats of maatschappelijke zetel, uw jobfunctie, uw contactgegevens (e-mail, telefoon/gsm). Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van het op onze website ter beschikking gestelde contactformulier voor het aanvragen van een informatie, door het inschrijven op onze nieuwsbrieven, deel te nemen aan een evenement of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, bijvoorbeeld per e-mail. Doordat u ons deze gegevens bezorgt, geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.

Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over het surfgedrag op onze website. Voor meer informatie dienaangaande verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden voor onze website dewelke u hier kan raadplegen.  (LINK)

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Doeleinden van de verwerking

Auvendor verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: 

 • het verstrekken van informatie met betrekking tot de door Auvendor geleverde diensten, haar kantoor of werkwijze, en het uitvoeren van de aan Auvendor gegeven opdrachten;
 • communicatie van nieuwsbrieven m.b.t. ontwikkelingen in ons vakgebied, op voorwaarde dat u zich hiervoor heeft ingeschreven op onze website;
 • het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens.
 • facturatie van de door Auvendor geleverde diensten en boekhouding. 

Auvendor beperkt zich daarbij steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

In het bijzonder, wanneer u een job zoekt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u te helpen een geschikte job te vinden;
 • u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job;
 • met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • uw meldingen te bezorgen (job alerts) over openstaande functies als wij menen dat die u zullen interesseren;
 • uw gegevens te bezorgen aan potentiële werkgevers, op voorwaarde dat u ons hiertoe de toestemming hebt gegeven;
 • u feedback te kunnen vragen over onze diensten;
 • onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven als u een job wordt aangeboden.

In het bijzonder, als u ons als werkgever vraagt om samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u de gewenste dienstverlening te kunnen bieden;
 • u rapporten te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;
 • u advies te geven over relevante diensten en producten;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de personeelsmarkt;
 • u feedback te vragen over onze diensten.

Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Auvendor neemt alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens passend te beschermen.

In het bijzonder, als kandidaat niet door ons bemiddeld.

Als werkzoekende worden uw persoonsgegevens zoals naam en voornaam, adres, geslacht, email, telefoonnummer, geboortedatum, CV, werkervaring, opleiding, … bij ons geregistreerd.

Deze gegevens ontvingen wij doordat wij u contacteerden of door uw registratie op onze website. Op dat moment vragen wij u de expliciete toestemming om deze gegevens te gebruiken om de voor uw gepaste job te vinden.

We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt of wanneer u deze zelf openbaar hebt gemaakt op sociale media zoals bijvoorbeeld LinkedIn en hierbij zou blijken dat u voor ons de passende contactpersoon bent in de context van onze dienstverlening. 

Uw persoonsgegevens worden enkel mits uw expliciete toelating doorgestuurd naar onze klanten (werkgevers) met als doel een gepaste job voor u te vinden in het kader van een lopende vacature.

Daarnaast kunnen wij deze informatie ook doorsturen naar derde partijen waarmee wij samenwerken omtrent assessments. Het is mogelijk dat onze wervingsdienst uw persoonlijke gegevens gebruikt om referenties te bevestigen en de nodige onderwijs- en achtergrond controles uit te voeren.

Uw gegevens zijn beschikbaar tot 5 jaar na het laatste contact. Wij vragen daarvoor expliciet uw toestemming via e-mail na ons laatste contact. U kunt hierbij ook een concrete datum opgeven tot wanneer u uw gegevens beschikbaar wilt houden. Dat kan ook een periode zijn die verder in de toekomst ligt dan 5 jaar. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw sollicitatie en/of interesse voor onze vacatures en interim projecten te registreren,
 • om contact met u te onderhouden over zaken, zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende contactmomenten in een selectietraject.

U krijgt vervolgens een jaar na ons laatste contact weer een e-mail-bevestiging waarin we uw toestemming hiervoor vragen.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, hebt u altijd de mogelijkheid om uit te schrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd. In het geval dat wij uw gegevens hebben verwijderd bestaat altijd nog de mogelijkheid dat wij een contactpoging ondernemen op basis van publiek beschikbare data. 

In het bijzonder, als kandidaat wel door ons bemiddeld.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 5 jaar na bemiddeling.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden kunt u dit aangeven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd, met uitzondering van die gegevens welke via specifieke wetten een langere en wettelijke bewaartermijn voorschrijven. Het gaat dan om de volgende situaties:

 • Gegevens uit de loonadministratie die fiscaal van belang zijn: 7 jaar na uitdiensttreding.
 • Loonbelastingverklaringen: 7 jaar na uitdiensttreding werknemer.
 • Kopie identiteitsbewijs: 7 jaar na uitdiensttreding werknemer.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties.

Auvendor verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het maken van aanbiedingen
 • voor en verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • om opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van zijn contactpersonen.

Auvendor kan persoonsgegevens die ze van haar zakelijke relaties verkreeg consulteren indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie of ten behoeve van de bemiddeling vanuit een oogpunt van gerechtvaardigd belang voor beide partijen.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Auvendor diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Auvendor heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens passend worden beschermd.

Indien de zakelijke relatie is beëindigd, en de ‘klantrelatie’ voorbij is, bewaren wij de contactgegevens van deze relaties nog tot 2 jaar na het laatste contact. Indien u niet wilt dat wij uw contactgegevens bewaren kunt u dit ten alle tijden aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd. 

Delen van de persoonsgegevens door Auvendor

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor doeleinden van direct marketing of anderszins meegedeeld aan derden, tenzij wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten, of wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

In het kader van contracten voor cloud services is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (buiten de EU). In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te laten verbeteren of beperken, te laten wijzigen, te laten overdragen of te laten verwijderen, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen aan info@auvendor.be of een brief richten aan Auvendor, Lijsterlaan 31, 8750 Wingene. Bij elk dergelijk verzoek moet u een bewijs leveren van uw identiteit door bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (ww.privacycommission.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Aanpassingen

Indien dit Privacybeleid zou worden gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op onze website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de website, vanaf welk ogenblik u wordt geacht de wijzigingen te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. Wij raden daarom aan dat u bij elk bezoek van onze website de datum van de laatste update van dit Privacybeleid verifieert, zoals deze bovenaan het Privacybeleid is weergegeven.